Jak zapisać się na wymianę?

Zainteresowane osoby proszone są przede wszystkim o kontakt z nauczycielami języka niemieckiego. Od 2020 roku liczba uczestników projektu wynosi po 22 uczniów. Udział w wymianie mają w pierwszej kolejności zagwarantowane osoby, które rok wcześniej brały w niej udział po raz pierwszy i uczęszczają na zajęcia języka niemieckiego. Umieszczane są one na liście głównej. Prawo do udziału w wymianie przysługuje także tym uczniom, którzy dwukrotnie gościli ucznia z Niemiec, a sami wyjeżdżali do Crailsheim tylko jeden raz.

Osoby, które brały już udział w polsko-niemieckiej wymianie (wizyta i rewizyta) oraz wyrażają wolę ponownego udziału, umieszczane są na liście oczekujących. Jednym z kryteriów przyznania miejsca jest w takiej sytuacji kolejność zgłoszenia. Wolne miejsca (lub zwolnione miejsca) na liście głównej są automatycznie zajmowane przez pierwszą w kolejności osobę z listy oczekujących.

O zakwalifikowaniu nowego ucznia na wymianę decydują przede wszystkim poniższe kryteria:

  1. Zachowanie i kultura osobista uczestnika, w tym umiejętność pracy w grupie, dyscyplina, punktualność.
  2. Pracowitość, wykazywanie inicjatywy oraz posiadane talenty.
  3. Udział w spotkaniach przygotowawczych i gotowość do realizacji powierzonych zadań.
  4. Doświadczenie związane z udziałem w podobnych projektach, w tym zagranicznych.
  5. Umiejętności językowe: co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem jest znajomość innego języka obcego nowożytnego.
  6. Działalność na rzecz środowiska szkolnego, środowiska lokalnego, zaangażowanie w działalność organizacji, kół zainteresowań itp.
  7. Predyspozycje zdrowotne, w tym gotowość do tygodniowego pobytu poza środowiskiem rodzinnym oraz dobre znoszenie wędrówek pieszych, podróży autokarowych i kolejowych.

O wymianie na bieżąco informują nauczyciele przedmiotu. Wszelkie informacje o projekcie, w tym o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji,  umieszczane są w gablocie wymiany na II piętrze szkoły oraz na stronie internetowej wymiany.

Wyboru uczestników dokonują nauczyciele przedmiotu wg. wyżej wymienionych kryteriów, po złożeniu przez kandydata wypełnionej deklaracji uczestnictwa z zachowaniem podanych terminów oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nauczycieli języków obcych.

Pierwszy etap  rekrutacji upływa 21 lutego 2020r. Ostateczny skład grupy wyjeżdżającej do Crailsheim zostanie ustalony w marcu 2020r.