W sobotę 18 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Biłgoraju już po raz 21 spotkały się delegację miast partnerskich Biłgoraja. Obok przedstawicieli czeskiej Biliny, słowackiego Stropkowa i ukraińskiego Nowowołyńska tradycyjnie nie mogło zabraknąć gości z południowoniemieckiego Crailsheim.

W składzie 20-osobowej grupy z Niemiec znaleźli się m.in. burmistrz Crailsheim Rudolf Michl, radni miejscy, członkowie tzw. Komitetu Biłgorajskiego promującego Biłgoraj w Niemczech,  na czele z honorowymi obywatelami naszego miasta: panam Manfredem Salingerem i Franzem Kasimirem oraz bardzo liczna grupa przedstawicieli naszego partnerskiego gimnazjum.

ASG Crailsheim reprezentowali z-ca dyrektora pan Max Kopplin i pani Ingrid Konrad. Ponadto przyjechali odpowiedzialni za wymianę koordynatorzy  Ulf Bornmann i Jan Maier. Rangę wizyty podkreśliła obecność poprzedniego dyrektora niemieckiej szkoły (w latach 1990-2009) doktora Wolfa Spätha z żoną Anną-Luizą. W skład delegacji weszli również pani Bianka-Pia Duda, odpowiedzialna od tego roku za współpracę zagraniczną i promocję Crailheim – uczestniczka wymiany uczniowskiej w latach 1999 i 2001, radny miejski Dennis Arendt – absolwent ASG i uczestnik wymian w latach 2009-2010 oraz Andreas Kröper – wieloletni kierowca niemieckich grup (od 1999r.) i wielki przyjaciel naszej wymiany.

Powodem przyjazdu tak licznej delegacji do Biłgoraja była z jednej strony przypadająca na 17 czerwca 25 rocznica podpisania przez rządy Polski i Niemiec „Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie”, jak również uroczyste podpisanie „Porozumienia o Partnerstwie Szkół” pomiędzy Liceum Im. ONZ w Biłgoraju i  Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim  w 20 rocznicę pierwszej wymiany.

Aktu podpisania porozumienia dokonali dyrektor ZSO Biłgoraj pan Marian Klecha oraz reprezentujący dyrekcję ASG Crailsheim pan Max Kopplin. Symbolicznym aktem było złożenie podpisu pod traktatem przez dyrektora Wolfa Spätha, niemieckiego autora naszej wymiany.

W uznaniu zasług na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, jak również wspieranie przyjaźni pomiędzy polską i niemiecką placówką, władze miejskie reprezentowane przez burmistrza Rudolfa Michla postanowiły uhonorować Mariana Klechę i Wolfa Spätha najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez miasto Crailsheim – tzw. „Złotą Horafą”. Taką nagrodą wyróżniono również  Manfreda Salingera.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów LO im. ONZ i Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju oraz występ uczennicy klasy 3gA Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju – Eweliny Komosy. Najlepsze prace delegacja z Niemiec nagrodziła ufundowanymi przez siebie prezentami. Ponadto goście z Crailsheim przekazali  kolejne książki dla szkolnej biblioteki niemieckiej.

Poniżej prezentujemy tekst Porozumienia w języku polskim:

Prozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju/Polska i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim/Niemcy

Preambuła: Sąsiadujące ze sobą kraje Polska i Niemcy podpisały w 1991 roku Traktat o Dobrym Sąsiedztwie. W połowie 1994 roku samorząd miasta Biłgoraja nawiązał kontakty z miastem Crailsheim. Od 1996 roku są one trwale wzmacniane poprzez spotkania grup uczniowskich ZSO w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweiztera w Craisheim. Za krzewienie idei pojednania naszych narodów oraz powstanie głębokiej przyjaźni odpowiada szereg osób. Świadomi tego, jak ważną rolę odgrywają młodzi ludzie w kształtowaniu długotrwałych i stabilnych polsko-niemieckich relacji opartych na dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisujemy poniższe Porozumienie:

  1. Cele

1.1. Obie szkoły będą dążyć do dalszego pogłębiania wzajemnych relacji.

1.2. Obie szkoły podejmą działania, aby jak najlepiej zapoznawać partnera ze swoim krajem.

1.3. Zawierając niniejsze porozumienie obie strony pragną zwrócić uwagę środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, decydentów i mediów na jubileusz dwudziestolecia wspólnej i owocnej działalności.

1.4. Ponadto porozumienie traktujemy jako promocję jubileuszowego, 2016 roku. W szczególności pragnie ono przypomnieć 20 rocznicę pierwszych wymian między naszymi szkołami – wizytę biłgorajskich uczniów w Crailsheim i rewizytę uczniów z Crailsheim w Biłgoraju, 25 rocznicę podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, 25 rocznicę powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz uroczyste nadanie Gimnazjum z Crailsheim imienia Alberta Schweitzera przed 60 laty.

1.5. Porozumienie jest też wkładem na rzecz zgodnej europejskiej integracji obu krajów.

  1. Treść

W ramach swoich możliwości strony postanawiają w szczególności:

  • wspierać partnerskie relacje poprzez wzajemne spotkania oraz uczestniczyć we wspólnych projektach,
  • promować wiedzę o szkole i mieście partnera, wspierać aktywną wymianę doświadczeń, pobudzać zainteresowanie wspólną historią oraz aktualną tematyką dotyczącą obu krajów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić programom wymiany kompetentną kadrę opiekuńczą oraz poparcie środowiska szkolnego dla działań dotyczących wymiany.
  1. Uwagi Końcowe

3.1. Niniejsze porozumienie o współpracy ma otwarty charakter. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w dokumencie wymagają obopólnej zgody, celem utrzymania jego ważności.

3.2. Niniejsze porozumienie zostało przyjęte przez odpowiednie gremia obu szkół.

3.3. Porozumienie sporządzono w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, w językach: polskim i niemieckim.

3.4. Obie strony po podpisaniu porozumienia zapoznają z jego pełną treścią uczniów i rady pedagogiczne swoich szkół.

3.5. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w momencie podpisania.

Podpisano:       Marian Klecha                                              Biłgoraj, dn. 18 czerwca 2016

Unterzeichnet:  Max Kopplin,

                          Dr. Wolf Späth                                             Bilgoraj, den 18. Juni 2016